တိုင္းျပည္အတြက္

ေတြ႕ရျမင္ရေတာ့ ေျပာမိျပန္တယ္ တိုင္းျပည္အတြက္ ေစာက္ဖိုးမတန္တဲ့ ေကာင္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ သူမရဲ င္မ်ိဳးေသသြားရင္ေတာင္ တိုင္းျပည္အတြက္နစ္နာမႈ ဘာတစ္ခုမွ မရွိဘူး ျပည္သူအတြက္ နစ္နာမႈ ဘာတစ္ခုမွ မရွိဘူး ရယ္…