ငါးႏွပ္မ်ားတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေဖာ္မလင္ပါဝင္ေနမႈကို ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူအခ်ိဳ႕ပင္ မသိရွိ